Životopis

Meno a priezvisko: Michal Dobiaš
Dátum a miesto narodenia: 21.septembra 1977 v Handlovej

Navštevované školy:
 • Stredné odborné učilište obchodné - Banská Bystrica
 • Stredné odborné učilište banícke - Prievidza
Ďalšie vzdelanie:
 • Tvorba a manažment projektov – školenie
 • Štrukturálne fondy a Kohézny fond – školenie
 • Umenie komunikácie - školenie
Prehľad profesijného zaradenia:
 • 1994 – 1997 - Hnutie AMARYLLIS Prievidza - predseda združenia
 • 1997 – 2005 - Informačné centrum mladých Prievidza - riaditeľ združenia
 • 1999 – trvá - PROFITEX - Michal Dobiaš - živnostník
 • 2000 – trvá - Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR - predseda združenia
 • 2003 – trvá - Mesto Prievidza - poslanec MsZ
 • 2002 – 2003 - Trenčiansky samosprávny kraj - poradca predsedu TSK pre oblasť práce s deťmi a mládežou.
 • 2006 – trvá - člen Rady pre deti a mládež – poradný orgán ministra školstva SR
 • 2006 – trvá - GLOBANET, spol. s. r. o. Prievidza - konateľ spoločnosti
Počas môjho pôsobenia v dobrovoľníckom sektore, predovšetkým v ICM Prievidza a ZIPCeM som nadobudol bohaté skúsenosti v oblasti riadenia a práce s deťmi a mládežou. Tieto som zúžitkoval ako poslanec MsZ v Prievidzi pri tvorbe Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza a mnohých iných dokumentov zameraných na prácu s deťmi a mládežou ktorých som autorom.

Aktívne som spolupracoval s odborom komunikačnej stratégie a vzdelávania Úradu vlády SR pri kampani pred vstupom SR do Európskej únie.

Zároveň som sa podieľal na realizácií Komunikačnej stratégie pred vstupom SR do NATO. Za tieto aktivity som bol ocenený striebornou plaketou Ministerstva zahraničných vecí SR za prínos pri zvyšovaní informovanosti verejnosti pred vstupom SR do NATO.

Vo voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí v decembri 2002 som bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Túto pozíciu som si vo voľbách v roku 2006 obhájil a mandát poslanca MsZ v Prievidzi vykonávam dodnes.

Popri pracovných povinnostiach som navštevoval viaceré kurzy a školenia zamerané na prácu s PC, riadenie skupiny a iné.

Politická príslušnosť: od 12. marca 2012 bez politickej príslušnosti

Osobné záujmy:
cestovanie, politológia, príroda

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.