Priestory pre život

Priestory pre život nie je len frázou. Sú dôležitou súčasťou života človeka a občana, hlavne v mestských aglomeráciách. Počas mojej práce poslanca MsZ som sa zameral na plánovanie, vytváranie a skrášľovanie verejných priestorov a zlepšovanie životného prostredia v ktorom žijeme. Mojím cieľom je vytvárať nové a nové priestory, priestory, ktoré zaujmú, priestory pre život nás všetkých. Tu prinášam niekoľko pekných príkladov dobrej praxe, kedy sa sny premenili na skutočnosť.
ČEREŠŇOVÝ SAD NA SÍDLISKU KOPANICE ZACHRÁNENÝ!
Od športového areálu Centra voľného času SPEKTRUM v Prievidzi pozdĺž Ulice nad Terasami v smere na Ulicu na Karasiny je nádherná "zelená" plocha, ktorú Prievidžania poznajú ako Čerešňový sad. Táto plocha bola pôvodne určená na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov. Vyrásť ich tu malo viac ako 40.
Už v roku 2005 som prvý raz inicioval zachránenie tejto peknej lokality na verejnú zeleň a nový park pre obyvateľov mesta. Situáciu komplikovala skutočnosť, že pozemky v tomto sade nepatrili mestu Prievidza a v účinnosti bol platný Územný plán mesta Prievidza, podľa ktorého nebolo možné zabrániť prípadnej výstavbe rodinných domov.
V rokoch 2006 a 2007 na základe mojej požiadavky zabezpečovalo právne oddelenie Mestského úradu v Prievidzi majetkovoprávnu podstatu pozemkov v Čerešňovom sade. Následne bolo vo Výbore volebného obvodu č. IV – Kopanice schválené uznesenie, ktorým sme požiadali všetky orgány mesta Prievidza ako aj exekutívu, aby konali vo veci záchrany Čerešňového sadu na Kopaniciach.
Následne uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 221/09 zo dňa 30. júna 2009 bol zámer vytvorenia parkovej lokality Čerešňový sad schválený ako prioritný zámer mesta Prievidza v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi číslo 232/09 zo dňa 30. júna 2009 bolo schválené majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v lokalite "Čerešňový sad" a to formou kúpy, prenájmu, alebo zámeny do vlastníctva mesta Prievidza.
Následne Zmenou č. 11 Územného plánu mesta Prievidza a Doplnkom č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne sídelného útvaru, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 328/09 zo dňa 27. októbra 2009, bola lokalita Čerešňový sad riadne zapísaná ako verejná zeleň – mestský park v Územnom pláne mesta Prievidza.
Na základe spracovaného geometrického zamerania celého územia Čerešňového sadu bolo zistené, že časť pozemkov je vo vlastníctve mesta Prievidza, avšak toto vlastníctvo nebolo zapísané na LV mesta Prievidza. Na základe žiadosti mesta Prievidza, Správa Katastra Prievidza zapísala tieto pozemky o celkovej výmere 4 870 m2 na LV mesta Prievidza. Ku 30. septembru 2010 je vo vlastníctve mesta Prievidza zapísaných takmer 8 500 m2 pozemkov z celkovej výmery pozemkov 25 000 m2. Mesto Prievidza sa postupne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie aj ostatných pozemkov v Čerešňovom sade.
Dňa 18. augusta 2010 vydalo mesto Prievidza potrebné povolenie a súhlas na rekultiváciu prvej etapy Čerešňového sadu a výrub drevín na pozemkoch mesta Prievidza. V septembri 2010 sa začalo s prvou etapou rekultivácie predmetného územia. Prvá etapa bude prebiehať zhruba do apríla roku 2011.
Čerešňový sad má pred sebou ešte veľa práce, ale pevne verím, že výsledok bude stáť naozaj zato. Po celkovej rekultivácií územia bude nasledovať budovanie nových detských zariadení, zariadení pre mládež, ale aj špeciálnych zariadení pre seniorov a starších ľudí. Pribudnú nové chodníky a lavičky, osvetlenie a v časti za jestvujúcimi garážami aj vzorový výbeh pre psov. Čerešňový sad bude naozaj dominantným miestom na Kopaniciach a spolu s prievidzským Lesným parkom bude dotvárať nové priestory pre život, relax a oddych.

Michal Dobiaš
Detail
Detail
Detail
Detail
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.