Deti a mládež

Mesto Prievidza – na ceste k modernému Európskemu mestu – potrebuje definovať hlavné ciele svojej politiky, ako aj spôsoby, ktorými zabezpečí ich realizáciu. Osobitnú pozornosť si pritom zasluhujú práve mladí obyvatelia mesta. Oni budú žiť a pracovať v modernom meste, ktoré ctí všeľudské hodnoty a vytvára podmienky pre dôstojný život všetkých skupín svojich obyvateľov. Ako dlhoročný pracovník s mládežou som dostal priestor na vytváranie podmienok pre prácu s deťmi a mládežou v našom meste.
Koncepcia práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi svojím uznesením číslo 101/2004 zo dňa 27. apríla 2004 schválilo Koncepciu ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007. Schválený materiál bol prvým koncepčným a prierezovým materiálom na úrovni mesta Prievidza, ktorý sa dotýkal práce s deťmi a mládežou. Koncepcia ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 vytvárala priestor na prípravu každoročne realizovaných Akčných plánov úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza, pričom tieto akčné plány sa aj pravidelne vyhodnocovali. Gestorom politiky mládeže v meste Prievidza a realizácie jednotlivých cieľov mesta Prievidza je Komisia mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi. Prievidza sa tak stala takou lastovičkou v koncepčnej práci s deťmi a mládežou na Slovensku a bola často krát použitá ako príklad dobrej praxe.
Od roku 2008 je v Prievidzi platná Koncepcia práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza na roky 2008 – 2014, ktorá reflektuje na všetky rozpracované zámery mesta Prievidza v oblasti práce s deťmi a mládežou a je v súlade aj s pôvodne platnými cieľmi mesta Prievidza v tejto oblasti. Schválením navrhovanej koncepcie sa rozšírili ciele mesta Prievidza v oblasti práce s deťmi a mládežou a to nasledovne:
  • Neformálne vzdelávanie detí a mládeže
  • Podpora dobrovoľníctva a mladých lídrov
  • Nízkoprahové zariadenia pre deti a mládež
  • Informácie pre mládež
  • Participácia mladých ľudí na živote mesta
  • Deti a mládež s nedostatkom príležitosti
  • Ochrana životného prostredia
  • Ľudské práva
Schválená Koncepcia práce s deťmi a mládežou na roky 2008 – 2014 vytvára finančné predpoklady na jej plnenie a vytvára nový spôsob financovania práce s deťmi a mládežou a to prostredníctvom rozpočtu Centra voľného času Spektrum Prievidza ale aj samostatného grantového programu zameraného na podporu priorít mládežníckej práce a podporu subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti práci s deťmi a mládežou.

Michal DOBIAŠ
autor koncepcie
predseda Komisie mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Prílohy:
Detail
Zdieľaj článok na: Zdieľaj na Facebooku Facebook

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.